Privacyverklaring

Alie Vlaskamp Praktijk voor voetreflex en meer, gevestigd aan Raalterslag 23,
8131 WR Wijhe, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:

www.alievlaskamp.nl
info@alievlaskamp.nl
0570 523601
06 12366939
KvK: 71709460

Persoonsgegevens die ik verwerk

Alie Vlaskamp Praktijk voor voetreflex en meer verwerkt je persoonsgegevens doordat je
gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Medische gegevens en gegevens over je leefwijze en omstandigheden die nodig zijn voor
je behandeling. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraag ik om je
toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Waarom verwerk ik deze persoonsgegevens

Alie Vlaskamp Praktijk voor voetreflex en meer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de
volgende doelen:

• Om contact te kunnen opnemen
• Om te kunnen factureren en de administratie te kunnen voeren zoals wettelijk verplicht is
• Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat een dossier wordt aanlegd. Dit is ook
een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig om
ga met jouw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen
toegang hebben tot jouw gegevens.
Als jouw behandelaar heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een
geheimhoudingsplicht.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt
vereist 15 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met anderen

Alie Vlaskamp Praktijk voor voetreflex en meer deelt je gegevens niet met derden zonder
jouw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in
opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Alie
Vlaskamp Praktijk voor voetreflex en meer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Alie
Vlaskamp Praktijk voor voetreflex en meer en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@alievlaskamp.nl. Er zal zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken op je verzoek worden gereageerd.

In kaart brengen websitebezoek

De website van Alie Vlaskamp Praktijk voor voetreflex en meer gebruikt technische en
functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor
cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je
browser verwijderen.
Alie Vlaskamp Praktijk voor voetreflex en meer wil je er tevens op wijzen dat je de
mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

Alie Vlaskamp Praktijk voor voetreflex en meer neemt de bescherming van jouw gegevens
serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt
dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem
dan contact op via info@alievlaskamp.nl.